>> Štěňátka / Puppies

Momentálně nemáme žádná štěňátka / We don't have any puppies at the moment

Odchované vrhy: / Litters:

Vrh "A" / Litter "A"
Můj pohled na chov / My view on breeding


Chov psů považuji za náročný a zodpovědný úkol, při němž je třeba zvážit mnoho aspektů. Vždy je nutné v určitých ohledech slevit a udělat kompromis, dokonalosti dosáhnout nelze. Přesto by se v některých věcech slevovat nemělo. Za extrémně důležité považuji zdraví, preventivní vyšetřování a sledování dědičných chorob v rámci celého plemene. Štěňátko by mělo mít všechny předpoklady pro to, aby z něj vyrostl zdravý pes, který bude schopen se svým majitelem prožít plnohodnotný život. Důraz by měl být kladen také na žádoucí povahové vlastnosti. Pro mě ideální kombinací je bezproblémový pes v běžném životě, který v sobě nese potenciál i pro případné pracovní nebo sportovní využití. Co se týče exteriéru, samozřejmě i zde je nutné snaha o zachování standardu plemene. I přes sebepečlivější výběr chovných jedinců však není úspěch zajištěn. Genetická výbava každého psa je pro chovatele stále velká neznámá a může chovateli připravit nejedno překvapení. Jako molekulární biolog si tento problém obzvlášť uvědomuji. Toto je však riziko chovu, se kterým je nutné počítat. Proto žádný chovatel nedokáže s jistotou předpovědět ani slíbit, jaký budou štěňátka a později psi, kteří se z daného vrhu narodí.
Odchov štěňátek klade na chovatele velkou zodpovědnost, protože toto krátké období může do značné míry ovlivnit celý život psa. Proto je mou snahou poskytovat štěňátkům maximum příležitostí ke správné socializaci. Stejnou zodpovědnost však očekávám od zájemců o štěňátka. Nejdůležitější pro mě je, aby byli budoucí majitelé schopni zajistit svému štěňátku spokojený život, a to nejen v podobě odpovídající péče. Kolie jsou společenští psi, kteří milují svou rodinu a chtějí být s ní. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete mě kontaktovat.

I consider dog breeding to be a demanding and responsible task requiring to take into account many different aspects. It is always necessary to make some concessions and find a compromise since you can never reach perfection. Nevertheless, some aspects should not be subjected to concessions. For me, health is of utter importance and preventive examinations together with genetic testing should not be underestimated since they provide the possibility of monitoring diseases occuring in the breed. The puppy should have all the conditions for growing into healthy dog capable of living a full life with his owner. Besides health, emphasis should be put on character qualities as well. In my opinion, the ideal combination is an easy going dog in ordinary life which carries capacity for possible working or sport employment. As for the exterior, of course, the effort should be spent to preserve the breed standard. However, the success is not guaranteed even with the most careful selection. Genetic background of each dog is still a big unknown for breeders and can lead to quite a few surprises. As a molecular biologies, I am especially aware of this problem. Anyway, this is the risk of breeding one have to expect. That is the reason no breeder can predict or promis what puppies are going to be born from the litter and what kind of dogs will become of them.
Bringing up puppies requires big responsibility of the breeder since this short period of time can influence the whole life of dog significantly. My effort is therefore focused on providing the puppies with as many opportinities for socialization as possible. On the other hand, I expect the same responsibility from future puppies' owners. For me, the most important is that they are able to ensure their puppies happy life not only by appropriate care. Collies are sociable dogs that love their human families and want to be with them. If you have any question, feel free to contact me.

A proč Bez Hranic? Tento název chovatelské stanice jsem zvolila záměrně, protože vystihuje můj chovatelský cíl. Ideální pes je pro mě ten, jehož jedinými hranicemi je jeho majitel. Vím, že dokonalosti se dosáhnout nedá, přesto bych se ráda snažila tomuto cíli přiblížit.

Concerning the kennel name, "bez hranic" means "with no limits" in Czech language. I have selected this name intentionally because it expresses my breeding aim. For me, the only limits of ideal dog lie in his owner. Of course, you can not reach perfection, yet I would like to try to approach my aim.copyright © komeva